Evaluare firme
Acte necesare evaluare firme
Pentru evaluarea firmelor(intreprinderilor), actele necesare efectuarii diagnosticului si raportului de evaluare propriu-zis sunt:
 • Actul de infiintare a societatii comerciale (actul constitutiv al societatii, conform Legii 31, cu modificarile ulterioare);
 • O scurta prezentare a firmei (inclusiv istoric);
 • Principalii indicatori economico-financiari ai societatii comerciale;
 • Bilanturile contabile pentru ultimii ani , contul de profit si pierdere; politici contabile si note explicative (optional se poate cere si situatia cash-flow-ului net);
 • Lista mijloacelor fixe la data de referinta, pe suport electronic;
 • Investitii in curs (suma platita, data platii);
 • Documentele ultimului control fiscal;
 • Ultimul raport al comisiei de cenzori;
 • Situatia clientilor furnizorilor;
 • Situatia stocurilor de materii prime, materiale, productie neterminata, produse finite si alte active curente.
 • Previziuni privind activitatea societatii Bugetul de venituri si cheltuieli pe urmatorii 5 ani (daca exista);
 • Lista propunerilor de investitii pe urmatorii 5 ani (daca exista).
 • Concurenta firme concurente;
 • Titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosinta asupra terenului, planurile terenurilor si ale cladirilor;
 • Situatia creditelor contractate si a garantiilor constituite, gajuri, ipoteci;
 • Situatia altor sarcini care greveaza activele de baza ale societatii detinatoare;
 • Contractele de inchiriere, locatie de gestiune, concesiune si leasing;
 • Contractele de asigurare incheiate, asigurari ale mijloacelor fixe si personalului;
 • Litigiile la data de referinta a evaluarii;
 • Lista marcilor si brevetelor apartinand societatilor detinatoare si cele apartinand unor salariati ai firmei evaluate;
 • Sisteme de asigurare a calitatii;
 • Forta de munca utilizata, calificarea si competentele acesteia numar de salariati pe categorii de varsta si de pregatire ;
 • Alte documente legale sau cu caracter juridic. pe care firma detinatoare le considera necesare sau utile pentru evaluarea in cauza, referitor la activele corporale sau necorporale, dotarea tehnica si nivelul tehnologic, deprecierea fizica si functionala, marca, vadul comercial, clientela, licente, calitatea produselor si serviciilor furnizate, elemente legate de personalul societatii si de concurenta, etc.

 • Rapoartele de evaluare pentru firme sunt efectuate de experti evaluatori ANEVAR calificati in evaluarea intreprinderilor.